פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   תקנון מבצע כרטיסים פסטיגל 2014

   תקנון מבצע "משחקי הפסטיגל"

   1.הגדרות
   חברת וואלה! תקשורת בע"מ ("וואלה!") בשיתוף פעולה עם מיקי וירון פלד – סולן הפקות בע"מ ("סולן הפקות"), מקיימת מבצע חידון נושא פרסים באפליקציית וואלה! שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("המבצע").

   2. פרשנות
   2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
   2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
   2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
   2.4. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

   3. תקופת המבצע
   3.1. תקופת המבצע הינה מיום 9 בנובמבר, 2014, ועד ליום 15 בנובמבר, 2014 (כולל) ובהתאם למפורט בעמוד המבצע ובתקנון זה ("תקופת המבצע").
   3.2. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בעמוד הפעילות, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
   3.3. וואלה! לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיום תקופת המבצע, לרבות בגין קישוריות למבצע שתופענה בעמוד הפעילות ו/או בעמודי פייסבוק אחרים של וואלה! ו/או באתרי וואלה! השונים באינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, לאחר תקופת המבצע.

   4. תנאי השתתפות במבצע
   4.1. המבצע יתנהל בהתאם להוראות המופיעות בעמוד הפעילות ובכפוף לאמור בתקנון זה.
   4.2. ההשתתפות במבצע כרוכה בהורדת אפליקציית וואלה! ("האפליקציה") לסמארטפון ו/או ולטאבלט ("מכשיר חכם") אשר תומכים בהורדה ובשימוש באפליקציה ואשר באמצעותם ייעשה הרישום למבצע. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הורדת האפליקציה מהווה תנאי להשתתפות במבצע, ועצם הורדת האפליקציה למכשיר חכם מהווה הסכמה מלאה של המשתתף (כהגדרתו להלן) לתנאי השימוש באפליקציה ולהורדתה למכשיר החכם של המשתתף.
   4.3. לצורך המבצע, ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"): (1) הוריד את האפליקציה למכשיר החכם; (2) בנקודת זמן במהלך תקופת המבצע, הוא לחץ על קישור להשתתפות במבצע; (3) הזין את שמו הפרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני, בהתאם להוראות המצויות בעמוד המבצע ובתקנון זה; (4) הוא אישר את קריאת התקנון והסכים לתוכנו באמצעות קופסית סימון (check the box); (5) הוא ענה על השאלה (כהגדרתה להלן) שהוצגה בפניו בעמוד המבצע ושלח את תשובתו המנומקת בהתאם להוראות המופיעות בעמוד הפעילות ובתקנון זה; וכן (6) הוא מילא וממלא אחר הוראות תקנון זה והוראות ההשתתפות במבצע המפורטות בעמוד המבצע, ככל ויהיו.
   4.4. במסגרת ההרשמה למבצע, רשאי המשתתף (אך אינו חייב) לתת הסכמתו ולאשר קבלת מסרים שיווקיים ופרסומות מוואלה! ו/או משותפיה העסקיים, וזאת באמצעות קופסית סימון (check the box). היה והמשתתף בחר לפעול כאמור, ישמרו פרטיו האישיים של המשתתף אותם מסר בעת ההרשמה למבצע במאגר המידע של וואלה! (להלן: "מאגר המידע"). המשתתף מצהיר, כי ידוע לו כי מאגר המידע משמש למטרות פרסום ושיווק של וואלה! ו/או שותפיה העסקיים, לרבות דיוור ישיר.
   4.5. וואלה! רשאית לפסול את השתתפותו של משתתף במבצע ו/או לפסול את זכייתו של משתתף בפרס (ככל שזכה) ו/או לדרוש את השבת הפרס (ככל שזכה), בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל וואלה! חשד בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; (ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; (ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה במשתתפ/ים אחר/ים או גולשים אחרים ו/או בוואלה!. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
   4.6. במהלך תקופת המבצע תוצג למשתתפים שאלה אחת (1) פתוחה במסגרתה ידרשו המשתתפים לענות במקום המיועד לכך בעמוד הפעילות ולהשיב באופן מקורי ומשכנע מדוע מגיע דווקא לו/לה לזכות ("השאלה"), והכל בהתאם להסברים ולהוראות שיוצגו למשתתף בעמוד הפעילות.
   4.7. יובהר, כי במהלך תקופת המבצע, כל משתתף יהיה רשאי לענות על השאלות מספר פעמים ללא הגבלה, אולם כל משתתף יוכל לזכות בפרס אחד בלבד.
   4.8. בתום תקופת המבצע, וועדה המורכבת מנציגי וואלה! ("הוועדה") תדרג, על פי החלטתה, את תשובות המשתתפים לשאלה, בהתאם לקריטריונים של מקוריות, הומור, יצירתיות, ייחודיות ורמת השכנוע. 25 המשתתפים אשר דורגו במקומות הראשונים יוכרזו כזוכים ("הזוכים") ויהיו זכאים לפרסים על פי החלוקה המופיעה להלן. מובהר בזאת, כי לנציגי וואלה! יהא שיקול דעת בלעדי בדירוג התשובות לשאלה וכי החלטת הוועדה בקשר עם דירוג המשתתפים תהא סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

   5. הפרסים וכללי הזכייה בהם
   5.1. הפרסים
   5.1.1. כל אחד מהזוכים, יהא זכאי לקבל כרטיס זוגי רגיל לאחת מהופעות "משחקי הפסטיגל" ("הפרסים") , להופעות החל תאריך 16 בדצמבר 2014 ועד לתאריך 2 בינואר 2015 בלבד, בביתן 1 גני התערוכה, מרכז הירידים, תל אביב בלבד. ובהתאם לתנאים כפי שייקבעו על ידי מפיקי המופע ("'סולן הפקות") בלבד ובאחריותם ("הפרס"). למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מועדי המופעים נקבעו באופן בלעדי על ידי מפיקי המופע, ולא תתקבל על ידי וואלה! כל בקשה ו/או דרישה לשינוי ו/או דחייה במועדי המופעים.

   5.1.2. יובהר, כי הפרס המפורט בסעיף 5.1.1 הינו הפרס היחיד והבלעדי להם יהיו זכאים הזוכים, וכי במידה ומכל סיבה שהיא לא יממשו הזוכים את זכאותם לקבלת הפרסים (כגון עקב מחלה וכיוב'), לא יהיו זכאים לקבלת פרסים חלופיים ו/או נוספים כלשהם.
   5.1.3. מימוש הכרטיסים יהיה בהתאם לתנאים הקבועים על גבי הכרטיסים ובהתאם לתנאים הקבועים אצל חברת סולן הפקות. על פי דרישה, יציג הזוכה תעודה מזהה בכניסה להופעה, והכל לשביעות רצונה של וואלה ו/או חברת סולן הפקות.

   5.2. הודעה לזוכים בדבר זכייתם, תימסר לכל אחד מהזוכים בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת אותה הזין הזוכה בעמוד הפעילות ("הודעת הזכייה"). הזוכה יידרש לפעול בהתאם להנחיות שתפורטנה בהודעת הזכייה על מנת לממש את הפרס, לרבות:

   5.2.1. עם קבלת הודעת הזכייה, יקבלו הזוכים קוד הטבה אלקטרוני למימוש הפרס, אותו יהיה עליהם להזין באתר אייונטים בכתובת - www.eventim.co.il/winfestigal, לבחור את מועד המופע הרצוי ולבחור מושבים רצויים במפת הישיבה להופעות בת"א בלבד.
   5.2.2. מובהר בזאת, כי המועד, המושבים והאופן בו הזוכה יוכלו לקבל או לממש את הפרס ייקבעו על בסיס מקום פנוי באתר איוונטים, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך נגד וואלה! ואו מי מטעמה.
   5.2.3. מימוש הפרס מותנה בהסכמתו של הזוכה למלוא תנאי תקנון זה. וואלה תהיה רשאית לדרוש מהזוכה להציג תעודת זהות או אמצעי זיהוי אחר לאחר מסירת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס.
   5.3. וואלה! תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי הזוכים, בתמונתם (ובכלל זה תמונות ופרטים המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלהם ו/או תמונות שצולמו על ידי וואלה! או מי מטעמה בעת קבלת ו/או מימוש הפרס), לצורך מטרות שיווקיות, פרסומיות, ויחסי ציבור של וואלה! ו/או של המבצע ו/או מבצעים אחרים של וואלה!, ובכלל זה לפרסמם באתרי האינטרנט השונים של וואלה! ו/או כל עמוד אחר באתר פייסבוק ו/או באמצעי תקשורת כפי שוואלה! תמצא לנכון. עצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מצד המשתתפים לביצוע שימוש כאמור, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה נגד וואלה! ו/או מי מטעמה בהקשר זה. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה מפורשת של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את וואלה! ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.
   5.4. מובהר בזאת כי הפרס הינו באדיבותו של סולן הפקות, וכי וואלה! ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב הכלול בו, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (בין אם ישיר ובין אם עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרס או למימושו ו/או לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בפרס ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד וואלה! כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות לסולן הפקות.
   5.5. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, וואלה! תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.
   5.6. משתתף אשר לא יקרא את הודעת הדואר האלקטרוני שנשלחה אליו תוך 72 שעות מיום סיום המבצע, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אובדן הזכות כאמור
   5.7. היה והפרס, לא ייאסף על ידי הזוכה המקורי ו-וואלה! לא הצליחה לאתרו חרף מספר ניסיונות סביר ו/או לא עמד הזוכה המקורי באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה, יועבר הפרס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וואלה!, למשתתף אשר ענה נכונה על השאלה ואשר ימוקם מקום אחד לאחר אחרון הזוכים בפרס באותו יום או במקצה בו השתתף הזוכה ("הזוכה החליף"), ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה. במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על מסירת הפרטים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכה המקורי חלה על הזוכה המקורי עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה בעניין זה.
   5.8. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות כלכלה, מזון, הסעות מ/אל אתר המופע, הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו'ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
   5.9. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
   5.10. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, וואלה! תהא רשאית לפסול את השתתפותו של משתתף במבצע ו/או לפסול או לעכב את זכייתו של משתתף בפרס כלשהו (ככל שזכה) ו/או לדרוש את השבת הפרס (ככל שזכה), בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל וואלה! חשד בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; (ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; (ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה בערכי המבצע והתחרות ההוגנת ו/או במשתתפ/ים אחר/ים ו/או כל אדם אחר ו/או בוואלה!. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
   5.11. מובהר בזאת, כי כל משתתף יוכל לזכות בפרס יחיד בלבד. היה ומשתתף זכה ביותר מפרס אחד יוותר על זכייתו הנוספת בפרס.

   6. קניין רוחני
   6.1. וואלה! הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר למבצע ו/או לתכני המבצע, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת.
   6.2. למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של וואלה! כאמור (לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה) ללא הסכמת וואלה! בכתב ומראש.

   7. הגבלת אחריות
   7.1. בכל מקרה ובשום מצב וואלה! ו/או מי מטעמה לא תישא בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה (וזאת בין אם האחריות נובעת מכח הסכם או דין): (א) כל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתתף או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המבצע ו/או עמוד הפעילות ו/או מעשה או מחדל של וואלה! ו/או מי מטעמה; (ב) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתתפים ו/או גולשים אחרים; (ג) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, אתר פייסבוק או ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת); (ד) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת; (ה) כל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מעמוד הפעילות; וכן (ו) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם נסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת וואלה! ו/או מי מטעמה.
   7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וואלה! ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר פייסבוק) אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת וואלה!, ואלו לא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה וואלה! רשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את תנאיו, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט וואלה! עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי וואלה! אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט וואלה! כאמור.
   7.3. המשתתפים מודעים לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש טקסטים שהוזנו על ידי מי מהמשתתפים ו/או במועד ההשתתפות של כל משתתף, והמשתתפים מוותרים על כל טענה כלפי וו/אלה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

   8. כללי
   8.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.
   8.2. בהשתתפות במבצע זה מאשר המשתתף – והיה והמשתתף קטין אזי ההורה/אפוטורופוס חוקי של המשתתף מאשר בשמו ובשם הקטין כי – הוא קרא תקנון זה והוא מסכים לכל האמור בו.
   8.3. ידוע למשתתף כי המבצע אינו נערך בחסות, בתמיכת או בניהול אתר "פייסבוק" ואין לקשרו אליה.
   8.4. וואלה! תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך.
   8.5. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפעילות. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות במבצע, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.
   8.6. עובדי קבוצת וואלה! ו/או סולן הפקות אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.
   8.7. לבירורים ושאלות בקשר למבצע ניתן לפנות אל וואלה!, בכתובת marketingsupport@walla.net.il.
   8.8. אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של וואלה! על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.
   8.9. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
   8.10. כל התנהגות של וואלה! לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור בתקנון זה.
   8.11. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הקשור למבצע הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל המבצע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


   וואלה! מאחלת למשתתפים בהצלחה.