פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   תקנון מבצע DVD פסטיגל 2014

   1. הגדרות
   חברת טלטל ערוצי תקשוב בע"מ ("וואלה!") בשיתוף הפסטיגל מקיימות מבצע נושא פרסים באתר הפסטיגל, בהתאם לתנאי תקנון זה ("המבצע").
   2. פרשנות
   2.1. ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
   2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
   2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
   2.4. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

   3. תקופת התחרות
   3.1. התחרות תחל ביום ראשון ה- 07.12.14 בשעה 00:14, ותסתיים ביום שני ה- 15.12.14 בשעה 14:00 ("תקופת התחרות").
   3.2. וואלה! ו/או הפקת הפסטיגל לא תהינה אחראיות לכל פעילות הקשורה לתחרות לאחר סיומה של תקופת התחרות, לרבות בקשר עם השימוש בפרס, כמפורט להלן. כמו כן, וואלה! ו/או הפסטיגל שומרות לעצמן את הזכות המלאה לשנות את מועד סיום תקופת התחרות, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש, על פי שיקול דעתן הסביר בנסיבות העניין, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

   4. כללי התחרות ותנאי ההשתתפות בה
   4.1. כל המעוניינים להשתתף בתחרות יכנסו לאתר התחרות בכתובת: http://festigal2014.walla.co.il/ ויענו על השאלה: ספרו לנו למה לכם הכי מגיע לזכות ב-DVD של הפסטיגל. במקום המיועד והכל בהתאם להוראות המופיעות באתר התחרות ובכפוף לאמור בתקנון זה.
   4.2. לאחר שליחת התגובה וואלה! תהא רשאית, אך בשום אופן לא חייבת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפרסם את התשובה באתר התחרות. מובהר בזאת כי וואלה! ו/או הפסטיגל שומרות לעצמן את הזכות שלא לפרסם תשובות כלשהם שנשלחו על ידי משתתף, בהתאם לשיקול דעתן הסביר וללא צורך לנמק את החלטתן.
   4.3. המשתתפים מסכימים כי הפרטים שימסרו על ידם יישמרו במאגר המידע של וואלה! אולם זו תעשה בו שימוש אך ורק לצורך חלוקת הפרסים לזוכים (כהגדרתם להלן). כל משתתף רשאי להתנגד למסירת המידע, אולם בלי למוסרו לא ניתן יהיה לזכות בפרס. המשתתף מצהיר, כי שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ו-וואלה! ו/או הפסטיגל ו/או כל מי שפועל מטעמן, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות של מי מהמשתתפים בשל פעילות זו. וואלה! לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי אותו משתתף.

   4.4 התחרות מיועדת לכל אשר מילאו את הפרטים הנדרשים לצורך ההשתתפות בפעילות, לרבות שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכתובת אימייל תקפה ואשר יצטרכו להגיב במקום המיועד לכך בהתאם להוראות המופיעות באתר התחרות ובכפוף לאמור בתקנון זה. וכן יצטרכו לאשר את קריאת התקנון ולהסכים לתוכנו באמצעות לחיצה על כפתור אישור קריאת תקנון הפעילות (להלן "המשתתף").
   4.5 בכפוף למילוי כל הפרטים לעיל וכן פרטים נוספים ככל שיידרש יתווסף שם המשתתף לרשימת המשתתפים בתחרות. המשתתף מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו לוואלה! ו/או לפסטיגל את הרשות להפסיק את ההשתתפות בתחרות ולמנוע ממנו לקבל פרס וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים. האחריות למילויים התקין והנכון של הפרטים הינה על המשתתף בלבד.
   4.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, וואלה! ו/או הפסטיגל רשאיות לפסול את השתתפותו של משתתף בתחרות ו/או לפסול או לעכב את זכייתו של משתתף בפרס (ככל שזכה) ו/או לדרוש את השבת הפרס (ככל שזכה), בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל וואלה! ו/או הפסטיגל חשד בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; (ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; (ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה בערכי התחרות ההוגנת ו/או חשש לזיוף ו/או מרמהו/או פגיעה במשתתפ/ים אחר/ים ו/או כל אדם אחר ו/או בוואלה! ו/או בפסטיגל. (ד) סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) לאשר בחתימתו את קבלת הפרס. ולמשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי וואלה! ו/או כלפי הפסטיגל ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

   4.7 יובהר ויודגש כי הפסטיגל לא תהא אחראית לתכנים המועלים ו/או לתחרות עצמה, אלא אך ורק לפרסים המוענקים על ידה.
   4.8 וואלה! ו/או הפסטיגל שומרות לעצמן את הזכות להסיר רעיונות שיירשמו ע"י המשתתפים במידה ויש בהם פגיעה ו/או שיקול זר ו/או לשון הרע וכיו"ב, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי, במידה ותגובות המשתתפים חשופות לעיניי כל.
   4.9 על עובדי וואלה! ו/או הפסטיגל וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בתחרות. (בסעיף זה "בן משפחה" - לרבות בן-זוג, הורה, ילד, אח או אחות).

   5 הזוכים והפרסים
   5.1 במהלך תקופת התחרות, וועדת שיפוט, אשר תהא מורכבת מנציגי וואלה! ונציגי הפסטיגל ("הוועדה"), תבחר מבין כל התשובות אשר נשלחו על ידי המשתתפים שלוש (3) תשובות ("תשובות") בהתבסס על (אך לא רק) קריטריונים של מקוריות וחדשנות. המשתתפים אשר שלחו את התגובות הנבחרות יוכרזו כזוכים בתחרות ("הזוכים", וכל אחד מהם לחוד: "הזוכה").
   5.2 מובהר בזאת כי לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי בקשר עם קביעתה מהם התגובות הזוכות, היא אינה נדרשת לנמק ו/או לפרט את החלטותיה ו/או לעמוד בלוח זמנים מסוים לקבלת החלטותיה, ובחירתה תהא סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה מצד המשתתפים בתחרות ו/או כל אדם אחר בקשר לכך.
   5.3 שמות הזוכים יפורסמו בעמוד הבית של הפסטיגל בוואלה! ("הודעת זכייה"). בכך תצא וואלה! ו/או הפסטיגל ידי חובתה לגבי ההודעה בדבר הזכייה. הזוכה לאחר פרסום שמו יתבקש ליצור קשר עם וואלה! בהודעות הפרטיות, ולהשאיר את הפרטים ליצירת קשר עמו כפי שיתבקש בעמוד הזכייה, משתתף אשר לא יצר קשר עם וואלה! תוך 48 שעות מיום סיום התחרות, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! ו/או כנגד הפסטיגל בגין אובדן הזכות כאמור.
   5.4 התגובות אשר יבחרו על ידי הועדה בשלושת המקומות הראשונים יוכרזו כזוכים ("הפרס"). יובהר, כי מימוש הפרס מותנה בהסכמתו של הזוכה למלוא תנאי תקנון זה. כמו כן, וואלה! תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות או אמצעי זיהוי לאחר מסירת הודעת הזכייה.
   5.5 וואלה! ו/או הפסטיגל תהינה רשאיות לפרסם את שמות הזוכים דמותם ופרטיהם, על פי שיקול דעתן, בעמוד התחרות ו/או בכל מדיה אחרת בכל עת שימצאו לנכון והמשתתפים נותנים את הסכמתם לכך. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.
   5.6 5 המקומות הראשונים יזכו ב-DVD של משחקי הפסטיגל 2014.
   5.7 יובהר ויודגש כי הפסטיגל תהיה האחראית המלאה והבלעדית לפרסים שיוענקו על ידה, ואופן מימושם לפי העניין.
   5.8 מובהר בזאת כי וואלה! ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב הכלול בו וכי וואלה ו/או הפסטיגל אינן אחראיות לכל נזק (בין אם ישיר ובין אם עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרס או למימושו ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד וואלה! ו/או הפסטיגל ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
   5.9 הפקת הפסטיגל תשלח את הפרס לזוכה באמצעות דואר ישראל אל הכתובת למשלוח דואר שמסר הזוכה. היה והפרס שנשלח בדואר לא נאסף על ידי הזוכה ו-וואלה! לא הצליחה לאתרו חרף מספר ניסיונות סביר ו/או לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה, יועבר הפרס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וואלה!, למשתתף אחר ששלח תגובה שעומדת בקריטריונים אותם הגדירה וואלה! כזוכה בתחרות, על פי החלטת הוועדה ("הזוכה החליף"), ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה. במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכה המקורי חלה על הזוכה המקורי עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה בעניין זה.
   5.10 הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, וואלה! תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.
   5.11 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו', יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
   5.12 וואלה! ו/או הפסטיגל שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתן הבלעדי ולמשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

   6 קניין רוחני
   6.1 כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר לתחרות ו/או לתכני התחרות ו/או בעמוד התחרות ו/או בתכנים הכלולים בה, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של וואלה! ו/או הפסטיגל (לפי העניין)ו/או של צדדים שלישיים ויישארו רכושם הבלעדי.
   6.2 למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של וואלה! ו/או של הפסטיגל ו/או של צדדים שלישיים כאמור (לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה) ללא הסכמת וואלה! ו/או הפסטיגל ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש.
   6.3 המשתתף מצהיר בזאת כי הינו בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני של התגובה וכי השימוש בתגובה אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו.
   6.4 יובהר, כי המשתתף מעניק בזאת לוואלה! רישיון בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן או במקום מבחינה גאוגרפית, ללא תמורה, לעשות כל שימוש ו/או פעולה שהיא בתגובה , הכולל את הזכות לפרסם ו/או לערוך כל שינוי בתגובה, להעביר ו/או להעניק רישיונות משנה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של וואלה!, בכל אמצעי התקשורת והמדיה, לרבות באתרי האינטרנט המופעלים על ידי וואלה!, בעמוד התחרות ובעמוד הפייסבוק, וכן בכל אמצעי טכנולוגי הקיים או שיהיה קיים בעתיד, כפי שתמצא וואלה! לנכון. לוואלה! תינתן הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, להעמיד לרשות הציבור, לשדר ולעשות כל שימוש אחר בתגובה, לפי שיקול דעתה, לרבות בטלוויזיה, בדברי דפוס (ובכלל זה בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו'), במדיה דיגיטלית (בכלל זה באתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר והכל ללא מתן כל קרדיט ליוצר המקורי של התגובה ו/או לבעל הזכויות בו. וואלה! לא תחויב בתשלום עמלה ו/או תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור. המשתתף מוותר בזאת על הזכויות המוסריות שלו בתגובה.
   6.5 המשתתף מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את וואלה! ו/או את הפסטיגל, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התגובה שנשלחה על ידי המשתתף ו/או זכויות הקניין בו.
   7 כללי
   7.1 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
   7.2 וואלה! ו/או הפסטיגל ו/או מי מטעמן ו/או כל המעורב מטעמן בביצוע שלב משלבי התחרות , לא תהינה אחראיות באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בתחרות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר התחרות, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת וואלה! ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה וואלה! רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את התחרות, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון התחרות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בתחרות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, לא תהא כל טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט וואלה! עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי וואלה! ו/או הפסטיגל אינן ולא תהינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו', שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בתחרות ו/או עקב הפעולות שתנקוט וואלה! כאמור.
   7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התמונה ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה בתחרות כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה זכייה ("הזוכה השגוי"), כי אז וואלה! תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה השגוי ואין ולא תהא לוואלה! ו/או לפסטיגל כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף בתחרות ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! ו/או הפסטיגל בקשר לכך.
   7.4 המשתתף בתחרות מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות.
   7.5 כל משתתף בתחרות מצהיר בזאת כלפי וואלה! ו/או כלפי הפסטיגל ו/או מי מטעמן באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! ו/או הפסטיגל בכל הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ו-וואלה! ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם התחרות.
   7.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
   7.7 וואלה! ו/או הפסטיגל תהינה רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, את התחרות ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות.
   7.8 לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל וואלה! בכתובת funsupport@walla.net.il.
   7.9 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו. תקופת ההתיישנות על תביעה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ממועד סיומו.
   7.10 אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של וואלה! ו/או של הפסטיגל על פי תקנונים אחרים המפורסמים על-ידן.
   7.11 כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

   וואלה! והפסטיגל מברכות אותך על השתתפותך ומאחלות לך הצלחה רבה.